ࡱ> npmg RDbjbjVV8Vr<r<! 3,,|||8T,J44446J8J8J8J8J8J8J$LN<\J-|4"444\J,,J&&&4 ,8|6J&46J&&6X?dA"_#8@"JJ0JT@ND$jO8AAbNO$|^G44&44444\J\J$444J4444O444444444, : 8RNx300346 8R{yWS'YIQ5u lQJTS2015-019 _lςWS'YIQ5uPgeN gPlQS 2014t^^N'YOQlQJT yr+Rc:y ,g!kN'YOeXR0Sf0&TQcHhv`Q ,g!kN'YOemSSfMR!kN'YOQv`b_ ,g!kN'YOǑSs:WbhyTQ~bhyhQv~Tve_S_0 OS_TQ-^`Q 10SƖNlQScNO 20hQe_s:WbhyTQ~bhyv~Tve_ 30OS_e s:WOe2015t^5g13efg N 14:00 Q~bhye2015t^5g12e2015t^5g13e 1 Ǐm3W8RNf@bNf|~ۏLQ~bhyvwQSOe:N 2015t^5g13e NHS9301130 NHS 1300 1500 2 Ǐm3W8RNf@bNTQbhy|~bhyvwQSOe:N2015t^5g12e NHS15002015t^5g13e NHS1500gvNae0 40s:WOS_0Wp_lςwς]^]NV:S/TgW299S rXVnOR^ 50s:WO;NcNlQScNY[eyoyHQu 60Q-^`Q 1 Q-^Ov;`SO`Q Q-^,g!kN'YOs:WOTQ~bhyvNSNcCgYXbNhqQ23N Nh ghQCgvNpe:N60,953,606 `SlQS;`pev60.62%0vQ-N Q-^,g!kOvUSrbTc glQS5%N NNvNSNcCgYXbNhqQ19N Nh ghQCgvNpe:N5,387,606 `SlQS;`pev5.36%0 2 s:WOQ-^`Q Q-^,g!kN'YOs:WOvNSNcCgYXbNhqQ14N Nh ghQCgvNpe:N60,890,806 `SlQS;`pev60.56%0 3 Q~bhy`Q SN,g!kN'YOQ~bhyvNqQ9N Nh ghQCgN62,800 `SlQSN;`pe0.060 4 lQSRcN0vN0ؚ~{tNXTS_^Q-^bR-^N,g!kO0 70,g!kOvSƖ0S_NhQ z^&{TV[ gsQl_0lĉ0ĉz0ĉ'`eNT 0lQSz z 0vĉ[0 N0Hh[hQ`Q ,g!kN'YOǑ(us:WbhyNQ~bhyv~Tve_ۏLhQ wQSOY N 10O[ǏN 02014t^^cNO]\ObJT 0 lQSrzcN(WN'YO NۏLL0LbJTlQS 2015t^4 g22 e R{v(W-NVvOc[vRNgOo`b2QzvlQJT0 Ta60,935,306 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.97%S[0 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0%_Cgpe18,300 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.03%0 Q-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta5,369,306 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev99.66%S[0 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0%_Cg18,300 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.34%0 20O[ǏN 02014t^^vNO]\ObJT 0 Ta60,935,306 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.97%S[0 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0%_Cgpe18,300 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.03%0 Q-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta5,369,306 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev99.66%S[0 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0%_Cg18,300 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.34%0 30O[ǏN 0sQN<2014t^^bJTSvQXd>vHh 0 Ta60,935,306 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.97%S[0 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0%_Cgpe18,300 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.03%0 Q-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta5,369,306 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev99.66%S[0 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0%_Cg18,300 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.34%0 40O[ǏN 0sQN<2014t^^"RQ{bJT>vHh 0 Ta60,935,306 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.97%S[0 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0%_Cgpe18,300 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.03%0 Q-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta5,369,306 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev99.66%S[0 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0%_Cg18,300 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.34%0 50O[ǏN 0sQN2014t^^CgvR>meHhvHh 0 Ta60,479,200 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.22%S[460,606 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.76%_Cgpe13,800 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.02%0 68FPVX\`b 󿩞|n`nRnGh95CJaJo(hbh95CJaJo(h ?h95CJaJo(hL?h95CJaJo(hddhH`5CJ aJ hH`5CJ aJ o(hd5CJ aJ o(hBP5CJ aJ o(+jhddh ?5CJ UaJ mHnHuhddhK5CJ aJ o(hCJaJo(hdCJaJo(hKCJaJo(hEhKCJaJhEhKCJaJo(b D X p & > :`:gd9 0WD`0gd9 & Fgd9 & F ^`gd9 & F gd9gd9$a$gdH`$a$gdKgdK B D V X Z \ ` n r    " j l n r   > @ T ¹xhhCJaJo(h\CJaJo(hCJaJo(h`1h9CJaJh`1h9CJaJo(h< h9CJaJo(h9CJaJo(h< h9CJaJh< h95CJaJhfAh95CJaJo(h95CJaJo(h ;h95CJaJo(/ " 0 < @ B H J P b j l p v  . Ⲧ}qqfh=6qh9CJaJh=6qh9CJaJo(hWCJaJo(h:hkdCJaJo(hkdhkdCJaJhkdCJaJo(hfP h9CJaJo(h ;h9CJaJo(hyh9CJaJo(h`1h9CJaJo(h< h9CJaJo(h9CJaJo(hh9CJaJhCJaJo(' 0 2z<p.:zH $0WD`0a$gd[P 0WD`0gd $0WD`0a$gd1g 0WD`0gd9 0WD`0gd:`:gd9. 0 4 T \ b f $,028:zްޛސޛveVhgh9B*CJaJph hgh9B*CJaJo(phh9B*CJaJo(phhK@h9CJaJo(h>ah>aCJaJh>aCJaJo(hfP h9CJaJo(0h:h9B*CJKHOJQJ^JaJo(phh:h:CJaJo(h:CJaJo(h ;h9CJaJo(h9CJaJo(h|h9CJaJo(.:<@DNPjnp.8:ϿϯϿvj_S_S_jG<h1gh9CJaJh1gh+CJaJo(h:h+CJaJo(h1ghkCJaJh1gh9CJaJo(h1ghwCJaJo(hhCJOJQJaJo(hBPh9CJOJQJaJo(hCJOJQJaJo(hdh9CJOJQJaJo(h+h9CJOJQJaJo(h9CJOJQJaJo( hgh9B*CJaJo(ph#hBPh95B*CJaJo(ph:@BPjlnx|~BLTV(.2һǯңңңһңңwkh1gh[PCJaJo(hwhwCJaJo(hwhCJaJo(h9CJaJo(h+h+CJaJhnQh9CJaJo(h}h9CJaJo(h:h+CJaJo(hR;h9CJaJh+CJaJo(hR;h9CJaJo(h1gh+CJaJo(h1gh9CJaJo((268>@Fxz,024:<B,48:BLTȽȽѽ隥ȥȥȥȥȥȍ}phwCJOJQJaJo(h+hCJOJQJaJo(hCJOJQJaJo(h+h[PCJaJhnQh[PCJaJo(h}h[PCJaJo(hR;h[PCJaJh[PCJaJo(hR;h[PCJaJo(h1gh[PCJaJo(h:h[PCJaJo(h1gh[PCJaJ,Tlntvxz~ 8@BDHx|~Źvj___jjh+h[PCJaJhnQh[PCJaJo(h}h[PCJaJo(hR;h[PCJaJh[PCJaJo(hR;h[PCJaJo(h:h[PCJaJo(h1gh[PCJaJh1gh[PCJaJo(hCJOJQJaJo(hBPhCJOJQJaJo(hwCJOJQJaJo(hwhwCJOJQJaJo(%"$,028x(BDFPTV\||||pepphR;h[PCJaJhR;h[PCJaJo(h1gh[PCJaJh1gh[PCJaJo(hwCJOJQJaJo(hwhwCJaJo(hwCJaJo(hwhCJaJo(h+hCJOJQJaJo(hCJOJQJaJo(h:h[PCJaJo(hnQh[PCJaJo(h[PCJaJo('$,.npx|~ Ǽ~r~g[gh4zh+CJaJo(h+h+CJaJhwhwCJaJo(hwCJaJo(hwhCJaJo(h+hCJOJQJaJo(hCJOJQJaJo(h:h[PCJaJo(h+h[PCJaJhnQh[PCJaJo(h}h[PCJaJo(hR;h[PCJaJo(hR;h[PCJaJh[PCJaJo(# &NXZ`fhn|606466686>6@6F6666666666667B7J7N7ܼӱӥӼӱwwwwwhjCJaJo(hjhjCJaJhnQhCJaJo(h}hCJaJo(Uh4zhjCJaJo(hR;hCJaJhR;hCJaJo(hwhCJaJh+CJaJo(hwhCJaJo(h+h+CJaJh4zh+CJaJo(-P7789::@<<=>,?@TAlAB0d H$WDYD2`0gdWgd9 $0WD`0a$gd $0WD`0a$gdw $0WD`0a$gd 0WD`0gd] $0WD`0a$gd[P 0WD`0gd $0WD`0a$gd1gQ-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta4,913,200 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev91.19%S[460,606 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev8.55%_Cg13,800 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.26%0 60O[ǏN 0sQNX-N[N*YO^NR@byrknfTO :NlQS2015t^^[:ggvHh 0 Ta60,935,306 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.97%S[0 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0%_Cgpe18,300 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.03%0 Q-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta5,369,306 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev99.66%S[0 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0%_Cg18,300 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.34%0 70O[ǏN 0sQN<*geg Nt^2015t^-2017t^ NVbĉR>vHh 0 Ta60,932,106 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.96%S[3,200 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.01%_Cgpe18,300 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.03%0 Q-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta5,366,106 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev99.60%S[3,200 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.06%_Cg18,300 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.34%0 80O[ǏN 0sQN)R(un gDё-pNO,gt"NT0)R(unRƖDёۏLsё{tvHh 0 Ta60,433,000 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.14%S[516,106 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.85%_Cgpe4,500 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.01%0 Q-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta4,867,000 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev90.34%S[516,106 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev9.58%_Cg4,500 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.08%0 90O[ǏN 0sQNO(uRRDё[Rbyv xS-N_b/g9e yv XRbDvHh 0 Ta60,932,106 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev99.96%S[3,200 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.01%_Cgpe18,300 `SQ-^,g!kN'YO ghQCgN;`pev0.03%0 Q-^,g!kOc glQS5%N NNvNhQ`Q Ta5,366,106 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev99.60%S[3,200 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.06%_Cg18,300 `SQ-^Oc glQS5%N NNvN@bc gHehQCgN;`pev0.34%0 N0_^QwQvl_a ,g!kO1uSNVg_^NR@bc>mv$NMO_^Xo~N0fۏLs:Wv^[,g!kN'YOQwQNl_a0_^:N,g!kN'YOvSƖ0S_ z^0SƖND=@=B=H=p=x=z=|=========>>>> >&>f>n>v>x>z>>>>>>>>>&?(?ǻӰӰ껰Ӱ껧}m}hwhwCJOJQJaJo(hwCJOJQJaJo(h+hCJOJQJaJo(hCJOJQJaJo(hCJaJo(h]h]CJaJhnQhCJaJo(h}hCJaJo(h4zh]CJaJo(hR;hCJaJh]CJaJo(hR;hCJaJo(((?*?,?0?4?6??D?l?v?x?~????????@@@@<@>@@@F@H@N@@@@@@@@AFANATAlAtA~AA˿˿ִֿֿֿֿֿ˿˿ֿֿֿֿֿ֦v h}h9B*CJaJo(phhbB*CJaJo(ph hR;h9B*CJaJo(phh&h95CJaJo(h1ghCJaJh1gh]CJaJo(h1gh]CJaJh1ghCJaJo(hCJOJQJaJo(hBPhCJOJQJaJo(,AAAAAAAABBBBBBBBBBB"C(Cxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ 2b25bV . :2TN79=(?ANCD #$%&') BDD(*@ @H 0( ( V # "? B S ?@b-0# T1?EKPUl /45679<=>@ACDFILMOPSTVW[swxyz|(178N^acw >?q{ !(7<BV[\jv #)=@AHW\bv{|!.67:=?IOcfgn}')<ABDGT\]`ceou "$79<BMObghjmy  ' : @ C J U W j o r x   1 6 7 E Q \ g i |  # ) , 1 8 J O U Z n o q { }   ! H J T h n q x   * / 2 7 B D W \ ] _ ` )+>DGLWYlqtzCIKL_`jk!#$&')*,.]`c E F !#$&')*,.`c3s3ssCJ !#$&')*,.`c=Cci  H J T h m q x * . 2 7 W [ >CGLlptz !!#$$&')*,.`c S;R~D GWx(^Ny/,:c&FxC!2JҥTr!VW[F]c*,barN4rg<HPrZXwt0^t`0o(0 \^`\hH) \^`\hH. 4\^4`\hH. \^ `\hH) | \^| `\hH. \^ `\hH. \^`\hH) h\^h`\hH.0^`0o(0 H\^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH. 0^ `0o(0 \^`\hH) &\^&`\hH. \^`\hH. n \^n `\hH) \^ `\hH. \^ `\hH. Z\^Z`\hH) \^`\hH. 0^`0o(0 H\^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH. 0^ `0o(0 \^`\hH) &\^&`\hH. \^`\hH. n \^n `\hH) \^ `\hH. \^ `\hH. Z\^Z`\hH) \^`\hH.0^`0OJPJQJ^Jo(0 H\^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH.0^`0o(0 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH. h\^h`\hH. \^ `\hH) \^`\hH.0^`0OJPJQJ^J0 t0t^t`0o(0 \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH.0^`0o(0 H\^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH. 0^`0o(0 ^ `CJo(0 \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH.0^`0o(0 \^`\hH) \^`\hH. ` \^` `\hH. \^ `\hH) \^ `\hH. L\^L`\hH. \^`\hH) \^`\hH. [F]4rgx(y/S;Tr!V GW,baHPrc&F!2J Ҏe     JT=                    aګ    l    Pg    Qze    ?e    `TYh4hf.h"hhu(hW hQ5 hV EhTfhhLR hh3ph&hh<7h~hh_hX' [3hShhnh. h #h%8#h+&%h J&h!\'hvn(hT)h;S*h:.hoR.h\CB/hjc4hs 8h8h 9h_!9h;h:_<hm@hK^AhOBh4BhQBht\zCha'DhSHhcXJhKh *KhoJL?Mh?4OhN>Oy=PhmQh)FVh>KWhZoXr`Yh$YhF[h/]hR_hfQ_h__hc*`hX1`hn`hakcbhWibhL[_dhLdhN ihrihHjhRrjhs'khWkh0n[z9qhvqh9Luh=nvhTwhnOV|h)4k}h^ (~h-&hQdk{(D m 1:Lj4z8W;" bq !V!H$B'J,u,0.v:0]s37 7q79'9'y9<W<2?a?r? @$MOBP[PNrQ?dRfR\SzTU"U X0YE[\\{\]O`bkde;e4`e2>f1gUg[eh /i4j kq3kMmsHm-boksut Wugu 'wi{c|P~$X>SA$avG*\qR g#S< >as3+89|0hI]f`]Jyi=D}po H ,n +z3+1OH`I).I-)Ss|L :ElC?1kEw 0pF&ETY}zfAKI6N ?o+D*O/MW&y!#@ (b6UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;([SOSimSunA$BCambria Math h \l5g8h h a-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2 3qHP?K2!xx syansiyan1c 0@P`p i Z'`IZ'8     Oh+'0T  (4<DLsyanNormalsiyan129Microsoft Office Word@P+@N{r@Ѓ_h ՜.+,0 X`t| ΢й  !"#$%&'()*+-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_`abcdfghijkloRoot Entry FPd"_qData ,1Table4PWordDocument8VSummaryInformation(]DocumentSummaryInformation8eCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q